Prawo rodzinne i opiekuńcze a opieka nad dzieckiem

Opiekę nad dziećmi regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W kodeksie tym zawarte są informacje m.in. kto sprawuje opiekę nad małoletnimi przed rozwodem. Jest to istotna kwestia zarówno ze względu na dobro dzieci, jak i w sytuacji gdy pomiędzy współmałżonkami czekającymi na rozprawę rozwodową, nie ma zgody co do sprawowania opieki.

Opieka nad dziećmi przed rozwodem

Kluczowe w sytuacji, gdy małżeństwo podejmuje decyzję o rozwodzie, jest kompromis co do opieki nad małoletnimi. Dobro dzieci powinno być najważniejsze dla rodziców. Często jednak dzieci stają się kartą przetargową skłóconego małżeństwa. A problem co do przyznania opieki pojawia się jeszcze przed rozwodem.

Co w sytuacji jeśli pomiędzy małżonkami nie ma porozumienia?

Zgodnie z Art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

„W braku porozumienia […], sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”.

Co do zasady, dzieci zostają przy rodzicu, który został opuszczony przez współmałżonka. Decydując się na odejście, wyraża się zgodę by dzieci zostały ze współmałżonkiem. Nie zawsze jest to jednak najlepsza opcja dla dzieci. Jeśli rodzic nie godzi się, by dzieci pozostały pod opieką drugiego rodzica, może złożyć wniosek do Sądu Okręgowego (w którym toczy się już postępowanie rozwodowe), i ten ustala komu przydzieli opiekę nad dziećmi. Jest to jednak dość długa droga, bo wiąże się z przesłuchaniami powodów, świadków, itd.

Komu sąd przedziela opiekę nad dziećmi po rozwodzie?

Warto pamiętać, że ze względu na dobro dzieci, sąd może nie udzielić rozwodu. Nie dzieje się to jednak zbyt często. W toku postępowania rozwodowego sąd ustala komu przydzieli opiekę nad dziećmi. Może się to toczyć w ramach porozumienia między stronami postępowania lub być decyzją sądu jeśli takiego porozumienia nie ma.

Sąd bada sytuację dzieci, szczegółowo badając sytuację rodziców. Chodzi tutaj zarówno o zabezpieczenie rozwoju psychicznego dzieci, ale również możliwość zapewnienia dzieciom zabezpieczenia finansowego i mieszkaniowego przez rodzica. Sąd mając pełny ogląd na te sytuacje, decyduje komu przydziela opieką nad dziećmi.

W czym może pomóc adwokat – prawo rodzinne i opiekuńcze

Najgorszą sytuacją jest ta, w której nie ma porozumienia stron co do przyznania opieki nad dziećmi. Dzieci stają się karta przetargową rodzica/rodziców. Nawet jeśli jedna ze stron chce zadbać o interesy dzieci, niekoniecznie druga strona będzie miała to na uwadze. W takiej sytuacji bardzo ważne jest by mieć odpowiednie wsparcie dobrego adwokata.

Co to znaczy dobry adwokat? Prawo rodzinne i opiekuńcze powinno być w jego obszarze zainteresowań. To najważniejsze. Jednak dobrze by miał doświadczenie w tego typu sprawach. Ze względu na specyfikę rozpraw, powinien być empatyczny i ostrożny. Dobro dzieci powinno być na pierwszym miejscu. Warto rozglądnąć się za dobrym adwokatem np. z Warszawy, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.